การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

[EN] ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง
ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง