การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ภาวะผู้นำว่าด้วยความรับผิดชอบของวีรบุรุษตะวันออก

[EN] ภาวะผู้นำว่าด้วยความรับผิดชอบของวีรบุรุษตะวันออก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิยาลัยพะเยา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิยาลัยพะเยา
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.Thi Hang Truong
รศ.ดร.Thi Hang Truong
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง