การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ภาพแทนแนวคิดร่วมสมัยในสารคดีและวิธีการ

[EN] ภาพแทนแนวคิดร่วมสมัยในสารคดีและวิธีการ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2560
ระดับชาติ
0.2
0
0
อ.ดร.ทัตพิชา สกุลสืบ
อ.ดร.ทัตพิชา สกุลสืบ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง