การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] เวียดนาม ลาว อินโดนิเซีย : ภาพตัวแทนอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน

[EN] เวียดนาม ลาว อินโดนิเซีย : ภาพตัวแทนอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2560
ระดับชาติ
0.2
0
0
ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ
ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง