การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง

[EN] การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.กิ่งแก้ว ทิศตึง
ผศ.กิ่งแก้ว ทิศตึง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง