การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท)

[EN] คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท)

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทยและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทยและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง