การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงานเทศบาลตำบลในจังหวัดแพร่ (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท)

[EN] ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงานเทศบาลตำบลในจังหวัดแพร่ (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท)

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นสังคมไทย และอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นสังคมไทย และอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
--เลือก--ธนวิทย์ บุตรอุดม
--เลือก--ธนวิทย์ บุตรอุดม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง