การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท)

[EN] ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท)

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทยและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น สังคมไทยและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง