การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ประสิทธิภาพของแบบจำลองการเกาะกลุ่มภาษากับจังหวะการพูด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นปัตตานี และภาษามลายูถิ่นปัตตานี

[EN] ประสิทธิภาพของแบบจำลองการเกาะกลุ่มภาษากับจังหวะการพูด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นปัตตานี และภาษามลายูถิ่นปัตตานี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม
-
2560
ระดับชาติ
0.2
0
0
อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง