การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ภาพแทนของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

[EN] ภาพแทนของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ศาสตร์พระราชา:ปัญญาของแผ่นดิน วันที่ 22-24พ.ค. 2560 หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ศาสตร์พระราชา:ปัญญาของแผ่นดิน วันที่ 22-24พ.ค. 2560 หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดล
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง