การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ท้องถิ่นภิวัฒน์ การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ท้องถิ่นภิวัฒน์ การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
นางสาววิไลวรรณ เข้มขัน
นางสาววิไลวรรณ เข้มขัน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง