การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] จิตรกรรมสีน้ำบันทึกประวัติศาสตร์ วัดพระธาตุลำปางหลวง

[EN] จิตรกรรมสีน้ำบันทึกประวัติศาสตร์ วัดพระธาตุลำปางหลวง

รายงานรวมบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียร
รายงานรวมบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียร
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.วราภรณ์ ภูมลี
ผศ.วราภรณ์ ภูมลี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง