การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

[EN] ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560 :10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560 :10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.อิศรากร พัลวัลย์
อ.อิศรากร พัลวัลย์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง