การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] The Values of Fon Phi Ceremonies Socio-Culture Chiang Mai Province

[EN] The Values of Fon Phi Ceremonies Socio-Culture Chiang Mai Province

13th International Conference on Thai Studies: Globa
13th International Conference on Thai Studies: Globalized Thailand Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies, 15 -18 July 2017 Chiang Mai, Thailand.
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี
รศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง