การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Knowledge Management Models for Local Wisdom in Weaving (KeeKratook) of BouHaew Sub-district Municipality, Muang District, Lampang Province.

[EN] Knowledge Management Models for Local Wisdom in Weaving (KeeKratook) of BouHaew Sub-district Municipality, Muang District, Lampang Province.

COLA THE 5th International Conference on Government Perform NCE , KhonKaen, Thailand. September 13-15,2017. P21
COLA THE 5th International Conference on Government Perform NCE , KhonKaen, Thailand. September 13-15,2017. P21
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.วรญา จตุพัฒน์รังสี
อ.วรญา จตุพัฒน์รังสี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง