การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] The Development of a Coconut Shell Community Enterprise Based on the Sufficiency Economy Philosophy in Ban ThungBorpan, Hangchat District, Lampang Province.

[EN] The Development of a Coconut Shell Community Enterprise Based on the Sufficiency Economy Philosophy in Ban ThungBorpan, Hangchat District, Lampang Province.

THE 9th International Conference on Humanities and Social Sciences Challenges in the 21st Century: Sustainable Development in Multicultural Societies May 26th, 2017 P.111
THE 9th International Conference on Humanities and Social Sciences Challenges in the 21st Century: Sustainable Development in Multicultural Societies May 26th, 2017 P.111
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง