การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Social Ideology in Thai Literature of Sufficiency Economy Genre.The10th International Conference of HUSOC Network on Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies

[EN] Social Ideology in Thai Literature of Sufficiency Economy Genre.The10th International Conference of HUSOC Network on Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies

2017 at the Main Auditorium ChiangRai Rajabhat University.
2017 at the Main Auditorium ChiangRai Rajabhat University.
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง