การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Improving English Phonemic Awareness of Thai Grade One students at Thetsaban 1 School (BanSan Muan Moon)

[EN] Improving English Phonemic Awareness of Thai Grade One students at Thetsaban 1 School (BanSan Muan Moon)

The 10thInternationnal Conference of HUSOC Network on Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies.
The 10thInternationnal Conference of HUSOC Network on Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies.
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.นิรมล ทะจะกัน
อ.นิรมล ทะจะกัน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง