การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Supervisor is Perception of Employee is Competency in English Communication, Hospitality Industry, Lampang Province

[EN] Supervisor is Perception of Employee is Competency in English Communication, Hospitality Industry, Lampang Province

The 10th Internationnal Conference of HUSOC Network on Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies.
The 10th Internationnal Conference of HUSOC Network on Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies.
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง