การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] semi free labor in Payap Circle : The Background of Construction in Colonial Siam after Emancipation

[EN] semi free labor in Payap Circle : The Background of Construction in Colonial Siam after Emancipation

13th Internationnal Conference on Thai Studies Globalizwd Thailand? Connectivity, Conflict,and Conundrums of Thai Studies 15 -18 July 2017, Chiangmai, Thailand
13th Internationnal Conference on Thai Studies Globalizwd Thailand? Connectivity, Conflict,and Conundrums of Thai Studies 15 -18 July 2017, Chiangmai, Thailand
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง