การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] บทบาทของทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนในตำบล บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

[EN] บทบาทของทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนในตำบล บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปีที่ 12 ฉบับที่ 39 มกราคม - มีนาคม พุทธศักราช 2560 / TCI กลุ่ม 21905-1867
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปีที่ 12 ฉบับที่ 39 มกราคม - มีนาคม พุทธศักราช 2560 / TCI กลุ่ม 21905-1867
-
2560
ระดับชาติ
0.6
0
0
ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง
ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง