การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ระหว่างลักษณะนามจีน ไทย และ เม็ด

[EN] การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ระหว่างลักษณะนามจีน ไทย และ เม็ด

วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560
วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560
-
2560
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง