การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ตัวแบบความพยามยามของนักวิชาการในการสร้างอำนาจการอธิบายกระบวนการนโยบาย

[EN] ตัวแบบความพยามยามของนักวิชาการในการสร้างอำนาจการอธิบายกระบวนการนโยบาย

วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
2560
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร
ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง