การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางต่อการส่งเสริมการมีงานทำ และการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ

[EN] บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางต่อการส่งเสริมการมีงานทำ และการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ

วารสารการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้รับบทความ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตอบรับการตีพิมพ์ 27 เมษายน 2560
วารสารการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้รับบทความ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตอบรับการตีพิมพ์ 27 เมษายน 2560
-
2560
ระดับชาติ
0.8
0
0
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง