การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] วรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ.1975 พบวัตและการเปลี่ยนแปลงของ มนธิรา ราโท

[EN] วรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ.1975 พบวัตและการเปลี่ยนแปลงของ มนธิรา ราโท

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง