การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] สัมฤทธิ์ผลด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย

[EN] สัมฤทธิ์ผลด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย

วารสารการบริหารปกครอง สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ มกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารการบริหารปกครอง สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ มกราคม-มิถุนายน 2560
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
รศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง