การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะหมอกควันในแอ่งลำปาง

[EN] ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะหมอกควันในแอ่งลำปาง

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 (ฉบับที่ 1) มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2560
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 (ฉบับที่ 1) มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2560
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
รศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง