การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] สถานะที่มองไม่เห็นของแม่บ้านและภารโรงในพื้นที่ทำงานกรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

[EN] สถานะที่มองไม่เห็นของแม่บ้านและภารโรงในพื้นที่ทำงานกรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2560
วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2560
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง