การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

[EN] มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.พฤกษา เครือแสง
รศ.พฤกษา เครือแสง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง