การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตา

[EN] การพัฒนาหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 27
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง