การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การสืบสานดนตรีพื้นบ้านผ่านสื่อแอนิเมชั่น สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า สะล้อ ซอ ซึง

[EN] การสืบสานดนตรีพื้นบ้านผ่านสื่อแอนิเมชั่น สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า สะล้อ ซอ ซึง

วารสารวิชาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 31
วารสารวิชาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 31
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.พรสวรรค์ มณีทอง
รศ.พรสวรรค์ มณีทอง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง