การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] พระราชวังเชียงใหม่ ของรัชกาลที่ 7 โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ กับความล้มเหลวของอำนาจสยามยามอัสดง

[EN] พระราชวังเชียงใหม่ ของรัชกาลที่ 7 โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ กับความล้มเหลวของอำนาจสยามยามอัสดง

วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองมหาวิทยาลัย ขอนแก่น
วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองมหาวิทยาลัย ขอนแก่น
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง