การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การผลิต พื้นที่แบบอาณานิคม ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของสยาม

[EN] การผลิต พื้นที่แบบอาณานิคม ในมณฑลพายัพด้วยความรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของสยาม

วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง