การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] เทศบาลกับแนวคิดเมืองของราษฎร หลังปฏิวัติสยาม 2475

[EN] เทศบาลกับแนวคิดเมืองของราษฎร หลังปฏิวัติสยาม 2475

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ปีที่ 14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ปีที่ 14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง