การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
หนังสือ / เอกสาร/ตำรา

[TH] เทศบาล พื้นที่ เมือง และกาลเวลา

[EN] เทศบาล พื้นที่ เมือง และกาลเวลา

สำนักพิมพ์ศยามปัญญา
สำนักพิมพ์ศยามปัญญา
-
2560
ระดับชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง