การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
อื่น ๆ

[TH] จิตรกรรมสีอะคริลิค ชุด ก้อนดิน ของพ่อ โครงการ Art and Design Workshop 2017 Internationnal in Memory May 1-4 2017 Faculty of Architecture and Design King Mongkut is University of Technology North Bangk

[EN] จิตรกรรมสีอะคริลิค ชุด ก้อนดิน ของพ่อ โครงการ Art and Design Workshop 2017 Internationnal in Memory May 1-4 2017 Faculty of Architecture and Design King Mongkut is University of Technology North Bangk

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และรูปเล่มสูจิบัตร หน้า 55
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และรูปเล่มสูจิบัตร หน้า 55
-
2560
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ
รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง