การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
อื่น ๆ

[TH] จิตรกรรมสีอะคริลิค ชุด หยาดน้ำฟ้า โครงการ Art and Design Workshop 2017 Internationnal in Memory May 1-4 2017 Faculty of Architecture and Design King Mongkut is University of Technology North Bangkok.

[EN] จิตรกรรมสีอะคริลิค ชุด หยาดน้ำฟ้า โครงการ Art and Design Workshop 2017 Internationnal in Memory May 1-4 2017 Faculty of Architecture and Design King Mongkut is University of Technology North Bangkok.

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และรูปเล่มสูจิบัตร หน้า 55
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และรูปเล่มสูจิบัตร หน้า 59
-
2560
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ธงชัย ปันสุข
ผศ.ธงชัย ปันสุข
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง