การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Development of Chinese Multimedia Communicative Teaching With Computer-Assisted Instruction using Multimedia CD-ROM for Chinese Secondary School Teachers in Lampnag

[EN] Development of Chinese Multimedia Communicative Teaching With Computer-Assisted Instruction using Multimedia CD-ROM for Chinese Secondary School Teachers in Lampnag

Burapha University International Conference 2014 Burapha University, Thailand July 3-4, 2014
Burapha University International Conference 2014 Burapha University, Thailand July 3-4, 2014
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.พร้อมบุญ ศรีหิรัญ
อ.พร้อมบุญ ศรีหิรัญ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง