การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Development of Thailand Criminal inquiry. 2016 Seoul International Conference on Social Sciences and Management, January 5-7, 2016 Seoul, Korea

[EN] Development of Thailand Criminal inquiry. 2016 Seoul International Conference on Social Sciences and Management, January 5-7, 2016 Seoul, Korea

Seoul International Conference on Social Sciences and Management, January 5-7, 2016 Seoul, Korea
Seoul International Conference on Social Sciences and Management, January 5-7, 2016 Seoul, Korea
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.พฤกษา เครือแสง
รศ.พฤกษา เครือแสง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง