การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Creative Business Store : From Local to Global. A Case Study of Community Enterprise of Antique Lamps from Pongyangkok Sub-District, Hangchat District, Lampang Province.

[EN] Creative Business Store : From Local to Global. A Case Study of Community Enterprise of Antique Lamps from Pongyangkok Sub-District, Hangchat District, Lampang Province.

Conference Proceedings : Academic and Social Engagement in Higher Education. 21-23 September 2016. SEAAIR 2016 16th Annual Conference, Suan Dusit University, Thailand.
Conference Proceedings : Academic and Social Engagement in Higher Education. 21-23 September 2016. SEAAIR 2016 16th Annual Conference, Suan Dusit University, Thailand.
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง