การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Wanthong: Woman, Spirit and Freedom

[EN] Wanthong: Woman, Spirit and Freedom

5th ACLA International Symposium Sacred Site Cultural Landscapes and Harmonising the World of Asia Lampang Thailand .
5th ACLA International Symposium Sacred Site Cultural Landscapes and Harmonising the World of Asia Lampang Thailand .
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง