การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ร่างทรง และพื้นที่ทางสังคมของคนข้ามเพศ

[EN] ร่างทรง และพื้นที่ทางสังคมของคนข้ามเพศ

วารสารทางวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
วารสารทางวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
-
2559
ระดับชาติ
0.6
0
0
ผศ.กิ่งแก้ว ทิศตึง
ผศ.กิ่งแก้ว ทิศตึง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง