การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การแต่งงาน

[EN] การแต่งงาน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
-
2559
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.Thi Hang Truong
รศ.ดร.Thi Hang Truong
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง