การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ประสิทธิภาพผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิรูปของเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

[EN] ประสิทธิภาพผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิรูปของเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
-
2559
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง