การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] แนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภายใต้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่

[EN] แนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภายใต้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
-
2559
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง