การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การศึกษางานสร้างสรรค์จิตรกรรมบาติกลวดลายล้านนา จังหวัดลำปาง

[EN] การศึกษางานสร้างสรรค์จิตรกรรมบาติกลวดลายล้านนา จังหวัดลำปาง

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.วราภรณ์ ภูมลี
ผศ.วราภรณ์ ภูมลี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง