การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สอง โดยใช้วิธีการสอนไวยากรณ์-แปล

[EN] การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สอง โดยใช้วิธีการสอนไวยากรณ์-แปล

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง