การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความรักระหว่างสามีและภรรยา ในนิทานเวียดนามเรื่อง นางเติ๊ม นางก๊าม และนิทานไทยเรื่อง นางอุทธรา

[EN] การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความรักระหว่างสามีและภรรยา ในนิทานเวียดนามเรื่อง นางเติ๊ม นางก๊าม และนิทานไทยเรื่อง นางอุทธรา

สักทอง : สารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
สักทอง : สารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.Thi Hang Truong
รศ.ดร.Thi Hang Truong
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง