การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] อำนาจนำ สิงห์ การสร้างพื้นที่ในเขตเมืองของข้าราชการนักปกครองส่วนภูมิภาค จากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ทศวรรษ 2500

[EN] อำนาจนำ สิงห์ การสร้างพื้นที่ในเขตเมืองของข้าราชการนักปกครองส่วนภูมิภาค จากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ทศวรรษ 2500

วารสารการบริหารท้องถิ่น 9:1 วิทยาลัยการปกครอง ม.ขอนแก่น
วารสารการบริหารท้องถิ่น 9:1 วิทยาลัยการปกครอง ม.ขอนแก่น
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง