การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ ผังเมืองลำปาง สมัยใหม่ พ.ศ.2442-2557 กรณีเขตผังเมืองรวม จังหวัดลำปาง

[EN] การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ ผังเมืองลำปาง สมัยใหม่ พ.ศ.2442-2557 กรณีเขตผังเมืองรวม จังหวัดลำปาง

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, 2559
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, 2559
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง